برندگان مزایده دو بنای تاریخی کشور مشخص شدند
يکشنبه، 16 دی 1397     ساعت: 13:02
به گزارش خطوط پروازی، با بازگشایی پاکت های (ج) مزایده دو بنای تاریخی باغ پهلوانپور (سوئیت های جدید الاحداث) مهریز و حجت آباد وزیر اشکذر استان یزد، برندگان این مزایده ها مشخص شدند. بر این اساس شرکت توسعه و عمران مهریز به عنوان برنده مزایده« باغ پهلوانپور(سوئیت های جدید الاحداث)» مهریز یزد، احمد براتی دهقی به عنوان برنده مزایده واگذاری « حجت آباد وزیر » اشکذر یزد معرفی شدند. کاربری باغ پهلوانپور(سوئیت های جدید الاحداث) فرهنگی- اقامتی- پذیرایی و کاربری عمارت حجت آباد وزیر خدماتی رفاهی بین راهی تعیین شده است. برندگان مزایده بعد از طی مراحل قانونی و تائید صلاحیت فنی می توانند بناهای تاریخی یاد شده را برای شروع عملیات مرمت و احیا در اختیار بگیرند