عدم تمایل جوانان ژاپنی به ازدواج
چهارشنبه، 23 شهريور 1401     ساعت: 16:12
نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که این روزها تعداد قابل توجهی از جوانان ژاپنی تمایلی به ازدواج کردن ندارند. به گزارش ایسنا، نسبت قابل توجهی از زنان و مردان ژاپن تمایلی به ازدواج ندارند، روندی که کارشناسان هشدار داده اند تلاش‌ها برای حل بحران جمعیت در این کشور را تضعیف می کند. طبق مطالعه انجام شده، ۱۷.۳ درصد از مردان و ۱۴.۶ درصد از زنان ۱۸ تا ۳۴ ساله اعلام کرده اند که هیچ قصدی برای ازدواج ندارند. این رقم از سال ۱۹۸۲ که اولین بار چنین بررسی انجام شده بالاترین میزان بوده است. در بررسی که سال ۱۹۸۲ انجام گرفت تنها ۲.۳ درصد از مردان و ۴.۱ درصد از زنان اعلام کرده بودند که هرگز تمایلی به ازدواج ندارند. کاهش تمایل به ازدواج با پیامدهایی برای نرخ زاد و ولد ژاپن همراه بوده و این کشور با کاهش چشمگیر جمعیت و کاهش نیروی کار مواجه است. به گزارش روزنامه گاردین، کارشناسان این روند را با عوامل متعددی مرتبط میدانند که میتوان به تمایل زنان جوان شاغل به مجرد بودن و داشتن فعالیت اقتصادی و حضور در محل کار اشاره کرد. مردان نیز بیشتر به مجرد بودن تمایل دارند و نسبت به امنیت شغلی و توانایی تامین هزینه خانواده نگران هستند.