شناسایی مناطق پر خطر برای آثار میراث فرهنگی در منطقه زاگرس
يکشنبه، 3 شهريور 1398     ساعت: 15:09
به گزارش سفرنیوز، طی پژوهشی گسترده، مناطق با ریسک لرزه‌ای بالا که بیشترین خطر زمین‌لرزه و میزان تخریب بالا را برای بناهای تاریخی و آثار میراث‌فرهنگی در منطقه زاگرس ایجاد می‌کنند، شناسایی شد. محمد مؤمنی کارشناس ارشد زمین‌شناسی در تشریح پژوهش «تحلیل خطر زمین‌لرزه و مدل‌سازی عددی آثار میراث‌فرهنگی در منطقه زاگرس»، بابیان این‌که برآورد خطر زلزله در مناطق لرزه‌خیز به‌خصوص برای تأسیسات و سازه‌ها تاریخی، دارای اهمیت زیادی است، گفت: «طرح‌های نامناسب غیرواقع بینانه می‌تواند موجب خسارات و ضایعات مالی شود.» او افزود: «از طرف دیگر، طرح‌های بسیار محتاطانه با ضرایب بیش‌ازحد لزوم نیز موجب تحمیل هزینه‌های غیرضروری و اتلاف مصالح برای بازسازی خواهد بود و ممکن است اصالت بنا را مخدوش کند، بنابراین ضرایب ایمنی باید با در نظر گرفتن عمر سازه و اهمیت تاریخی و فرهنگی آن و احتمال وقوع زمین‌لرزه در محل تعیین شود.» مؤمنی هدف پژوهش‌های تحلیل خطر زلزله را پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه در گستره موردمطالعه، شناسایی سرچشمه‌های لرزه‌زا، برآورد توان لرزه‌زایی گسل‌های فعال منطقه و شناسایی نواحی پرخطر تا کم خطراز نظر وقوع زلزله عنوان کرد. این پژوهشگر اظهار داشت: «به بیان ساده تحلیل خطر لرزه‌ای یعنی تبدیل اطلاعات و مشخصات گسل به پارامتری برای طراحی که همان PGA یا شتاب طرح است که درواقع پهنه‌بندی شتاب طرح در آیین‌نامه‌ها با این روش به دست می‌آید.» به گفته او برآوردی دقیق از بارگذاری لرزه‌ای طی زمین‌لرزه‌های آتی هدف اساسی مطالعات تحلیل خطر زمین‌لرزه است که مهم‌ترین نتیجه مطالعات لرزه‌خیزی در یک منطقه عموماً حداکثر شتاب قابل‌انتظار برای یک زلزله در آن منطقه است. مؤمنی اضافه کرد: «با استفاده از این شتاب که به‌شتاب مبنای طرح موسوم است، می‌توان طیف‌های طراحی زلزله و یا تاریخچه‌های شتاب زلزله را برای آن منطقه مقیاس کرده و از آن‌ها در بهسازی بناهای تاریخی به‌خصوص در منطقه زاگرس که بسیار لرزه‌خیز بوده و گسل‌های بزرگ و فعالی دارد، استفاده کرد.» او گفت: در این پژوهش با توجه به اهداف، نتایج، توجه به همه شواهد، محاسبات و تجزیه‌وتحلیل‌های صورت گرفته، مناطق با ریسک لرزه‌ای بالا که بیشترین خطر زمین‌لرزه و میزان تخریب را برای بناها و آثار میراث‌فرهنگی در منطقه زاگرس ایجاد می‌کنند، شناسایی و درنهایت با استفاده از تمامی نقشه‌های پهنه‌بندی ریسک آماده‌شده برای گستره مطالعاتی، تلفیق داده‌ها و نتایج حاصل از آن‌ها، نقشه اولویت‌بندی مناطق پرخطر در منطقه زاگرس با استفاده از برگ خریدها به‌عنوان نتیجه پژوهش تهیه شد.»