تهیه چارچوب اطلس میراث طبیعی ایران
شنبه، 5 مرداد 1398     ساعت: 14:52
به گزارش سفرنیوز، طراحی و پیاده سازی پایگاه داده مکانی اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به‌عنوان یک سیستم اطلاعات استاندارد و تخصصی و بر اساس سند راهبردی سازمان میراث فرهنگی امری ضروری است که در تهیه اطلس میراث طبیعی ایران اطلاعات مکانی و توصیفی و عوارض مکانی و اقلام توصیفی موردنیاز شناسایی و تعریف می شوند. ایمان ایوبی پژوهشگر امروز5 تیرماه 98 در نشست تخصصی بررسی روند تهیه اطلس میراث طبیعی کشور،ضمن بیان این مطلب گفت: «یکی از وظایف مهم و حیاتی سازمان میراث فرهنگی شناسایی، معرفی، حفظ و ثبت میراث طبیعی ملی ایران، همانند محدوده های جغرافیایی طبیعی دارای کیفیت ویژه فیزیکی و یا زیست شناسی، مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه های طبیعی تاریخی، نمونه های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه های آن هااست، تا تحت حفاظت و بهره برداری پایدار قرار گیرند.» او افزود: «رویکرد نوین هم اکنون از گردآوری مستندات کاغذی سنتی و به روز نگه داشتن اطلاعات آن ها، به سمت بهره‌گیری از سیستم‌های کامپیوتری جدید و فناوری (GIS) حرکت کرده است.» ایوبی خاطرنشان ساخت: «ساماندهی انواع اطلاعات مورد نیاز در سیستمی که بتواند ارتباط میان اطلاعات را با مکان آنها در روی زمین برقرار کرده و انجام پردازش ها را روی اطلاعات مکانی ممکن سازد، می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای اطلاعاتی، تحلیلی و برنامه ریزی آن مجموعه باشد.» این پژوهشگر با بیان اینکه طراحی و پیاده سازی پایگاه داده مکانی اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان یک سیستم اطلاعات استاندارد و تخصصی و بر اساس سند راهبردی سازمان امری ضروری محسوب شود، تصریح کرد: «در این طرح، بر اساس استانداردهای موجود پایه و تخصصی مرتبط با نیازمندی‌ها و توقعات سازمان در حوزه میراث طبیعی، اطلاعات مکانی و توصیفی و همچنین عوارض مکانی و اقلام توصیفی موردنیاز شناسایی و تعریف می شود.» او گفت: «در این سیستم ، اطلاعات مکانی معرف شکل و موقعیت عوارض و اطلاعات توصیفی شامل، خصوصیات و ویژگی های مرتبط با اطلاعات مکانی است که تماما درون یک پایگاه داده مکانی ذخیره می‌ شوند.» ایوبی اظهار داشت: «هرچه داده‌های موجود در سیستم و روابط بین آنها به آنچه در دنیای واقعی وجود داردنزدیکتر باشند، نتایج به‌دست آمده از پرسش‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها به واقعیت نزدیک‌تر بوده و با آنچه در دنیای واقعی می‌گذرد، تطابق بیشتری دارد.» او تصریح کرد: «نتایج به‌دست آمده از تجزیه و تحلیل‌ها، مدیران و برنامه‌ریزان را در جهت تصمیم‌گیری هر چه صحیح تر و بهتر حمایت می کند.»