برگزاری دوره آموزشی آشنایی با عوامل بیولوژیک آسیب رسان در بناهای تاریخی درکاخ گلستان
شنبه، 21 ارديبهشت 1398     ساعت: 14:39
به گزارش سفرنیوز، کارشناسان واحد تحقیقات وکنترل عوامل بیولوژیک استان یزد ضمن بازدید از مجموعه جهانی گلستان، کارگاه آموزشی با عنوان «آشنایی با عوامل بیولوژیک آسیبرسان در موزهها و بناهای تاریخی» در این مجموعه برگزار کردند. این کارگاه پس از بازدید از مخازن و موزه های کاخ گلستان با حضور امنای اموال و کارشناسان دفتر فنی این مجموعه تاریخی برگزار شد. بر اساس نتایج بازدید انجام شده در این مجموعه دو گونه آفت فعال از سوسک های چوب خوار و سوسک های خانواده Dermestidae شناسایی شد. در این کارگاه آموزشی روشهای نوین و راهکارهای علمی مورد استفاده در موزه ها و کاخ موزه های جهان ارائه شد و اجرایی شدن روشهای پیشگیری از آسیب عوامل بیولوژیک در مجموعه جهانی گلستان مورد بررسی قرار گرفت.